Rien Reist naar Israël

Van 1 t/m 7 april reisde ik samen met mijn vrolijke Frans en een groep mensen uit Hazerswoude en Vianen naar Israël. Voor ons een lang gekoesterde droom die eindelijk uitkwam. En wat hebben we genoten! Tijdens de reis hield ik een verslag bij in de tale Kanaäns, geheel in stijl met alle Bijbelse plaatsen die we bezochten. Ik laat jullie graag meegenieten en heb het geheel voorzien van foto’s. Om een foto beter te bekijken kun je erop klikken. Veel lees- en kijkplezier gewenst!

1 En het geschiede dat een groep reizigers uit Hazerswoude en Vianen op reis ging naar het land Israël.

2 Des morgens vroeg reisden zij naar de luchthaven en aldaar stapten zij in een vliegtuig van El-Al. En de betekenis van die naam is ‘naar boven’. 3 En zij vlogen over bossen, bergen, rivieren en dalen en tenslotte over de zee. Daar zagen zij het land voor zich liggen en zij verheugden zich zeer.

4 Nadat zij veilig geland waren maakten zij kennis met hun gids. Zijn naam was Paul en hij wist zeer vele dingen over het land. 5 En toen zij te Jeruzalem aankwamen waren zij ten dode toe vermoeid. 6 Zij gingen naar een huis met vele kamers en gebruikten aldaar een versterkende maaltijd. En zie, het was tov! 7 Toen betrokken zij de kamers die aan hen waren toegewezen en vielen terstond in slaap. Yom rishon: de eerste dag.

2 De volgende dag vertrokken zij naar de tuin waar ze het lichaam van Yeshua hadden gelegd en zie: het graf was leeg!
En terstond bezochten zij de Berg der Olijven, vanwaar zij uitkeken over de stad Jeruzalem, die wordt omringd door vele graven. Maar ook daar vonden zij zijn lichaam niet.

3 En zij daalden af van de berg en kwamen bij de plaats waar Yeshua weende over de stad en deze plaats wordt Dominus Flevit genoemd, de Heer weende. 4 En men heeft aldaar een kerk gebouwd in de vorm van een traan, want er staat geschreven:

Mijn omzwervingen hebt u opgetekend
Vang mijn tranen op in uw kruik
Staat het niet alles in uw boek? 

5 Ook kwamen ze bij de hof der olijven, die Getzmanim wordt genoemd, wat oliepers betekent. In deze tuin stonden zeer oude olijfbomen. 6 En ook op deze plaats heeft men een kerk gebouwd en die kerk wordt genoemd Basilica Agoniae Domini, want het was hier waar Yeshua in doodsangst heeft gebeden. 7 En nadat zij door de Leeuwenpoort de stad waren binnengegaan kwamen zij op de plaats waar Pilatus Yeshua liet geselen.

8 En zij trokken verder langs de Via Dolorosa en zo kwamen zij bij het heiligdom dat men had gebouwd op de plaats waar hij gestorven was, maar zie, de heilige plaats was veranderd in een kermis. 9 En zij vertrokken vandaar en dwaalden door de shuks van de stad, totdat zij kwamen bij de plaats waar zijn moeder, Maria was ingeslapen. 10 En deze plaats was in hun ogen zeer welgevallig

11En zij vervolgden hun weg en kwamen bij de plaats waarvan men zegt dat daar zijn voorvader David begraven is. Op deze plaats werden door vrome Joden de Heilige Boeken bestudeerd.

12 Daarna kregen zij honger en zij vertrokken van daar om de maaltijd te gebruiken in het huis met de vele kamers. En zie: het was tov! 13 En het werd avond en het werd nacht: Yom sheni, de tweede dag.

3 En zeer vroeg in de ochtend ontwaakten zij en daalden af naar het dal van de Zoutzee, die ook wel Dode Zee wordt genoemd. En hun weg leidde hen langs de stad met vele palmen, die Jericho wordt genoemd. Ook passeerden zij de plaats Qumran, waar men in het verleden zeer kostbare rollen vond, die verborgen waren in de spelonken in de rotsen.

2 En zij kwamen aan bij de Steenbok-rotsen van Ein-Gedi, waar David zich met zijn mannen verborg in een spelonk, toen hij op de vlucht was voor Sha’ul. Maar hoewel hij Sha’ul had kunnen doden, deed hij dat niet en spaarde zijn leven. 3 Er was daar ook een bron van levend water, waar zij genoten van de rust en de koelte. En deze plaats was hen zeer welgevallig!

4 Daarna vervolgden zij hun weg en kwamen aan bij de rots Matzada, waar zij met velen deze plek verkenden. 5 Het was op deze rots dat Herodes de Grote een citadel had gebouwd en hij versterkte deze zodat het een veilige vluchtplaats werd. 6 En vele jaren later vluchtte daar een groep Zeloten naartoe om zich te verbergen voor de Romeinse bezetter. En zij vonden allen de dood.

7 En zij verwonderden zich ten zeerste over wat zij zagen vanaf deze grote hoogte: eindeloze bergen en zoutvlaktes, want de berg Matzada bevindt zich op een plek tot waar de Zoutzee zich ooit heeft uitgestrekt. 8 En aan de overkant der zee bevonden zich de bergen van Mo’ab. En ook was daar de berg Sodom, die eens een welvarende stad was.

9 En ziet, op de Matzada was ook een Sofer-Se-TaM, dat is een vrome jood die Torah, tefillin en mezuzot transcribeert, zodat deze voor altijd kunnen worden doorgegeven aan het nageslacht.

10 Ook vond er een Bat-Mitzvah plaats, want vrome joden hechten zeer veel waarde aan deze heilige plek. En het meisje kwam uit een ver land, aan de overkant van de Grote Zee.

Bat-Mitzvah ceremonie

11 Daarna daalden zij van de berg af en begaven zich naar de Dode Zee, alwaar het water zo zout is, dat men daarin niet onder gaat, maar blijft drijven. 12 En zij vermaakten zich daar zeer en sommigen van hen smeerden zich in met modder en zagen eruit als demonen. Doch zij verschrikten zich daarover niet, want het was slechts een spel.

13 En toen zij daarvan genoeg hadden gekregen keerden zij na een lange reis terug naar het huis met de vele kamers om daar de maaltijd te gebruiken. 14 En na de maaltijd vermaakten zij zich nog lange tijd met goede wijn. 15 En het werd nacht: yom shlishi, de derde dag was voorbij. En zie, het was zeer tov.

4 De volgende dag ontwaakten zij wederom zeer vroeg en vertrokken naar de Tempelberg, die zich bevindt op de berg Moria, de plaats waar aartsvader Abraham zijn zoon moest offeren. En het was hier dat naar men zegt zich de tempel van Salomo bevond.

2 Doch zie: er was een ander heiligdom opgetrokken op deze plaats, genaamd Al-Aqsa moskee, dat is ‘de verste moskee’ in onze taal. 3 En ook bevond zich daar een islamitische schrijn met een gouden koepel, die zeer aangenaam was om te zien.

4 Daarna bezochten zij het heilige bad Bethesda, waar een lamme man door Yeshua was genezen. 5 Ook was daar een kerk opgericht, die was genoemd naar Anna, de moeder van de maagd Maria. 6 En zij gingen de kerk binnen en zongen daar enkele liederen, en ziet, het was zeer goed!

7 Daarop trokken zij door de stegen en markten van de oude stad en zij zagen alle kostbaarheden die daar uitgestald waren en het was in hun ogen zeer welgevallig.

8 En toen zij de Heilige Muur naderden, die ook wel Klaagmuur wordt genoemd, klonk er van verre muziek en er was grote vreugde op het plein, omdat velen bar mitzvah, ‘Zoon der Wet’ genoemd mochten worden op deze dag. 9 De mannen en de vrouwen werden op deze plaats gescheiden, daar men bij de Joden niet tezamen op één plaats in gebed mag zijn.

10 En zij werden vervuld met eerbied en ontzag door al deze dingen die voor hun ogen gebeurden.

11 Nadat zij de maaltijd hadden gebruikt in een bovenzaal reisden zij naar de gedenkplek die is ingericht voor het volk der Joden. 12 En met grote droefenis aanschouwden zij de gruwelen die de Joden hebben ondergaan in de Grote Oorlog. Ook rouwden zij om de vele kinderen die door de vijand vermoord waren.

13 Doch toen zij buiten kwamen, ziet, daar was rust en vrede, slechts gevuld met het geluid van een enkele vogel die floot. 14 En toen zij hun ogen opsloegen aanschouwden zij het nieuwe land. Daardoor werd hun hart vervuld met hoop, ook al wisten zij dat er nog steeds geen echte vrede was.

15 En zij vertrokken vandaar in grote stilte. Yom revi’i, de vierde dag.

5 Toen de morgen aanbrak vertrokken zij uit het huis met de vele kamers om naar Galilea te reizen. En de weg leidde hen door de vallei der Jordaan, waar zij de plaats bezochten waar Yeshua door Yochanan werd gedoopt. En deze plek was zeer vredig.

2 Na een korte tijd daar te hebben doorgebracht reisden zij verder en kwamen zij aan te Bet-She’an, wat betekent ‘huis van rust’. 3 Doch deze plaats deed zijn naam geen eer aan, want hier wierp koning Sha’ul zichzelf in zijn zwaard en stierf. En zijn lijk werd aldaar aan de stadspoort gehangen, zoals in die tijd gebruikelijk was. 4 En in latere tijden was deze stad zeer welvarend, maar zij werd voortdurend verwoest door aardbevingen. Daarom is het dat daar nu nog slechts de restanten ervan te vinden zijn.

5 Van daar trokken zij verder en kwamen na enige tijd aan bij Gan Hashlosha, de tuin van de drie Bronnen. 6 En het water was zeer helder en aangenaam van temperatuur en hun verblijf aldaar was hun zeer welgevallig.

7 Daarna trokken zij verder en kwamen aan te Nasrat, waar Yeshua en zijn ouders gewoond hadden. 8 En zij troffen daar een oude wijnpers aan die reeds bestond in de tijd dat hij daar woonde.

oude wijnpers in Nazareth

9 Ook bezochten zij de plek waar zijn geboorte door een engel werd aangekondigd aan zijn moeder. 10 En ziet, er was een kerk gebouwd op deze plek, die zeer schoon was om te zien!

Aankondigingskerk

11 Toen bemerkten zij dat de dag reeds bijna voorbij was en zij vertrokken met spoed naar Tiberias, want de sabbat brak aan. 12 En ook hier was voor hen een kamer in gereedheid gebracht in een huis met vele kamers aan het meer. Daar gebruikten zij de maaltijd. 13 Toen trok eenieder zich terug in zijn kamer en zij genoten van de rust. Yom chamishi, de vijfde dag.

6 En des morgens vroeg toen de zon opkwam voeren zij in een boot het meer op. En de stilte omringde hen en het was goed om daar te zijn.

2 En toen zij aan land kwamen reisden zij naar Kefar Nachum, wat dorp van troost betekent, in onze taal bekend als Kapernaüm. 3 En op de berg was een heiligdom gebouwd, dat de kerk der zaligsprekingen genoemd wordt. 4 En ziet, het heiligdom werd door vele pelgrims bezocht. Daarom liepen zij van de berg af om in de stilte te zijn. 5 Het was vanaf deze helling dat Yeshua de mensen toesprak en degenen gelukkig prees die in mensenogen ongelukkig zijn. Want voor hen is het Koninkrijk der hemelen.

6 En onderaan de berg, bij een plaats die Tabgha genoemd wordt, bevond zich opnieuw een heiligdom, op de plek waar Yeshua vijfduizend mensen te eten gaf door het wonder van de broodvermenigvuldiging. 7 En er bevonden zich in dit heiligdom zeer fraaie ramen van albast.

8 Daarna gingen zij de stad binnen. En zie, daar zagen zij de resten van een vissersdorp en een synagoge en vele stenen met inscripties. En het is zeer waarschijnlijk dat Yeshua daar indertijd heeft gewoond. 9 Ook bevonden zich daar de resten van het huis waar zijn leerling Simon had gewoond, die later Petrus genoemd werd.

10 En zij gebruikten de maaltijd op een plek die zeer vervallen en verlaten was, zozeer dat het pijn deed aan hun ogen. 11 En terstond reisden zij verder naar het noorden en zij kwamen aan bij Tel-Dan, de heuvel van Dan. Daar stroomde het smeltwater van het Hermongebergte af en zie, het water was zeer woest en koud.

12 En zij bereikten de grens met Libanon en vandaar trokken zij verder de berg af, waarna zij een zeer oude stadspoort bereikten. 13 En de natuur op de berg was hen zeer welgevallig, want overal bloeiden bloemen en bomen en het was zeer aangenaam om daar te zijn.

14 Daarna reisden zij weer terug naar het huis met de vele kamers aan het meer om daar de maaltijd te gebruiken en zie, het was goed. Yom shishi, de zesde dag.

7 De volgende morgen pakten zij hun spullen en reisden af naar Caesarea aan zee, de stad die door Herodes de Grote zo genoemd werd, ter ere van Caesar Augustus.

2 En ziet, daar waren vele resten van allerlei gebouwen te vinden en zij verwonderden zich zeer over het vernuft van de Romeinen. 3 En het was aangenaam om enige tijd op deze plaats aan zee te verblijven.

4 Doch de tijd verstreek zeer snel en het was tijd om terug naar hun eigen land te reizen. 5 Met veel tegenzin namen zij afscheid van hun gids en stapten in het vliegtuig. 6 En zij vlogen over de zee, over bossen, bergen, rivieren en dalen en tenslotte over het vlakke land dat Nederland heet. 7 En een ieder reisde van daar naar zijn eigen woonplaats en zij overdachten al hun belevenissen met zeer grote vreugde. Yom shvi’i, de zevende dag. En zie, het was zeer goed!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s